Přijímací řízení 2020/2021

 

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku SŠ pro školní rok 2020/2021

Pro školní rok 2020/2021 budou otevřeny tyto obory vzdělávání:

Kuchař-číšník 65-51-H/01.

Podle § 60, zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů jsou stanovena následující kritéria:

  • dosažené vzdělání (splněná povinná školní docházka) 
  • řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor.
     

 

Pro školní rok 2020/2021 rozhodla ředitelka školy o nekonání přijímací zkoušky.

Přihlášky se odevzdávají do 1. března 2020, resp. 2. března 2020. Podle zákona 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, bude rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání odesláno nejdříve 24. 4. 2020. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách a na veřejně přístupném místě ve škole do dvou pracovních dnů.

 

Podmínky přijímacího řízení do 1. ročníku

Přijímací řízení proběhne v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Termín 1. kola přijímacího řízení je stanoven na 24. dubna 2020.

Přijímací zkoušky

Ředitelka školy dle § 60, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o nekonání přijímacích zkoušek pro školní rok 2020/2021.

Přihláška ke studiu 

Na předepsaném tiskopise  musí být vyplněno vše, včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti a klasifikace. Pokud na přihlášce nebude potvrzena klasifikace základní školou
za poslední dva ročníky, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku – pak musí doložit ověřené kopie vysvědčení.

Pokud uchazeč již navštěvoval jinou střední školu, uvede na zadní stranu přihlášky ke studiu také název školy, ročník, obor a školní rok tohoto studia. Nezletilý uchazeč musí vyjádřit souhlas – podpis.

Přihlášku ke studiu je možné doplnit dokumentem prokazující zdravotní znevýhodnění, postižení či změněnou pracovní schopnost uchazeče o studium (bude zohledněno při přijímacím řízení) a doporučením školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá přihlášku řediteli školy
do 1. kola přijímacího řízení do 1. března 2020. Lze využít také poštovních služeb, v tomto případě doporučujeme využít služby doporučené zásilky, u které lze uplatnit reklamaci v případě nedoručení. Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení. Případná další kola budou vyhlášena prostřednictvím www stránek školy.

Umožňuje se, aby v nezbytných případech za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou podal přihlášku a odevzdal zápisový lístek místo zákonného zástupce ředitel příslušného zařízení. Další informace jsou uvedeny na stránkách MŠMT.

Průběh přijímacího řízení

Ředitelka školy do konce ledna 2020 zveřejní na veřejně přístupném místě a na http://vupocatky.com jednotlivé obory pro školní rok 2020/2021. První kolo přijímacího řízení proběhne 24. 4. 2020.


Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení. Případná další kola budou vyhlášena prostřednictvím www stránek školy.

Výsledky přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Písemně se oznamuje výsledek přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům.

Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení do dvou dnů od konání přijímacího řízení na www stránkách školy (http://vupocatky.com) a na veřejně přístupném místě ve škole. V případě dalších kol budou uchazeči nebo jejich zákonní zástupci vždy vyrozuměni o termínu zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům nebude zasláno rozhodnutí o přijetí – den zveřejnění seznamu přijatých, je dnem oznámení o přijetí. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

Zápisový lístek

Přijatí uchazeči musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve Střední škole, Horní 617, 394 64 Počátky, odevzdáním zápisového lístku. Tento zápisový lístek musí uchazeč zaslat ředitelce školy do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu o přijetí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, i pokud byl v 10 denní lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb – doporučujeme odeslat doporučeně - pro uplatnění možné reklamace. Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek ve výše uvedeném termínu, vzdává se práva být přijat. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Odvolání proti nepřijetí ke studiu

Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky střední školy, a rozhoduje o něm Krajský úřad Kraje Vysočina do 3 dnů od doručení.


Seznam podaných přihlášek ke studiu - přidělená registrační čísla:

 

 
PODPORUJÍ NÁS

logo- Poděkování logo- Nadace Terezy Maxové dětem logo- Nadace ČEZ logo- Bravo logo- Lissy logo- Luštění pro děti logo- Kores Praha